Plaza Padel

Privacy Policy

Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Alle persoonsgegevens die door de besloten vennootschap Plaza Padel Holding B.V. en haar (klein)dochtervennootschappen (hierna te noemen: “Plaza Padel”) worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

De (klein)dochtervennootschappen zijn:
Plaza Padel Beheer B.V.
Plaza Padel Waalwijk B.V.
Plaza Padel Enschede B.V.
Plaza Padel Rijswijk B.V.
Plaza Padel Amsterdam B.V.
Plaza Padel E-Commerce B.V.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Plaza Padel Holding B.V. (“Plaza Padel”), gevestigd te (1059 CL) Amsterdam aan het adres Vliegtuigstraat 6-D, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door alle aan Plaza Padel gelieerde ondernemingen. Plaza Padel is per e-mail bereikbaar via info@plazapadel.com

Welke persoonsgegevens verzamelt plaza padel voor welke doeleinden en met welke rechtgrond?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens omdat jij deze aan ons hebt verstrekt. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals Playtomic en sociale media. Wij kunnen in de volgende situaties de navolgende persoonsgegevens verzamelen.

Gegevens voor jouw bezoek aan de website
Wij dragen ervoor zorg dat onze website goed functioneert. Om dit mogelijk te maken, bewaren wij bij jouw bezoek aan onze website jouw IP-adres, informatie over jouw internetbrowser, over het besturingssysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je op onze website bezoekt. De juridische grondslag voor de verwerking van deze gegevens bestaat uit een gerechtvaardigd belang, namelijk het optimaliseren van onze website en het verbeteren van onze dienstverlening.

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling
Indien je een bestelling plaatst zonder een account aan te maken, verzamelen wij een aantal gegevens van jou. Dit betreft jouw voor- en achternaam, e-mailadres, postcode, huisnummer en eventuele toevoeging, woonland, telefoonnummer, het bezorgadres en de vraag of je een particuliere dan wel zakelijke klant bent. Wij hebben deze gegevens nodig om jouw bestelling te kunnen verwerken en eventuele vragen over jouw bestelling te kunnen beantwoorden. Ook voor eventuele retouren of reparaties hebben wij deze gegevens nodig. De juridische grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou sluiten. Indien iemand anders een bestelling plaats en jouw adres als bezorgadres kiest, krijgen wij van deze persoon jouw voor- en achternaam, alsmede jouw adresgegevens. Wij hebben deze gegevens nodig om de bestelling te kunnen verwerken.

Gegevens in jouw account
Indien je een account aanmaakt op onze website, verzamelen wij een aantal gegevens van jou. Dit betreft bijvoorbeeld jouw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, factuurgegevens, afleveradresgegevens en de vraag of je een particuliere dan wel zakelijke klant bent. We hebben deze gegevens nodig om jouw bestelling te kunnen verwerken en eventuele vragen over jouw bestelling te kunnen beantwoorden. Ook voor eventuele retouren of reparaties hebben wij deze gegevens nodig. In jouw account kun je tevens jouw bestelgeschiedenis bekijken. Vanuit jouw account kun je bestellingen plaatsen. De juridische grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou sluiten.

Gegevens over jouw contact met onze klantenservice
Indien je via het contactformulier of per e-mail contact opneemt met onze klantenservice, verzamelen wij een aantal gegevens van jou. Dit betreft jouw naam, e-mailadres, de inhoud van de correspondentie en eventueel jouw telefoonnummer en bedrijfsnaam. Indien je telefonisch of per WhatsApp contact opneemt met onze klantenservice, bewaren wij ook jouw telefoonnummer. Wij hebben deze gegevens nodig om jouw verzoek in behandeling te kunnen nemen. De juridische grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou sluiten.

Gegevens over jouw reservering
Indien je een reservering voor één van onze banen maakt op onze website, registreer je je persoonsgegevens via de website van de reserveringstool Playtomic. Wij verzamelen de via Playtomic registreerde gegevens. De juridische grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou sluiten.

Sociale media
Wij zijn actief op diverse sociale media kanalen, waaronder Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Indien je via sociale media kanalen met ons communiceert, ontvangen wij mogelijk jouw gegevens. Dit betreft bijvoorbeeld jouw (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht. De juridische grondslag voor de verwerking van deze gegevens bestaat uit een gerechtvaardigd belang, namelijk het verbeteren van onze dienstverlening en het vergroten van de klanttevredenheid.

Nieuwsbrief
Indien je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren wij jouw e-mailadres. Wij hebben jouw e-mailadres nodig om jou de nieuwsbrief te kunnen toesturen. De juridische grondslag voor de verwerking van dit gegevens is jouw toestemming.

Met wie deelt Plaza Padel jouw persoonsgegevens?
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan tot onze concern behorende ondernemingen voor het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou sluiten. Dit is met name noodzakelijk om van al onze diensten gebruik te kunnen maken. Daarnaast is er een aantal situaties waarin wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Zo verstrekken wij jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou sluiten. Indien je een bestelling plaats op onze website, verstrekken wij jouw gegevens aan onze logistieke partners. Zij hebben deze informatie nodig om jouw bestelling op het door jou gekozen adres te bezorgen en je hieromtrent op de hoogte te houden. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens ook aan derden indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld het onderhoud en de verbetering van onze website), indien dit verplicht is op grond van wet- en regelgeving of indien jij hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. In alle gevallen geldt dat wij niet meer persoonsgegevens verstrekken dan noodzakelijk is.

Hoe lang bewaart Plaza Padel jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens verwerken. In dat kader hanteren wij in de regel een bewaartermijn van twee (2) jaar, tenzij jij een account hebt aangemaakt, je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, of er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. De gegevens in jouw account bewaren wij zolang jouw account actief is. Heb je gedurende een periode van drie jaren niet ingelogd op je account, dan heffen wij jouw account op en verwijderen wij jouw persoonsgegevens. De gegevens die je hebt aangeleverd om jou de nieuwsbrief toe te kunnen sturen, bewaren wij totdat je aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. In geval van een wettelijke verplichting hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. Na verloop van de bewaartermijn verwijderen wij jouw gegevens.

Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens?
Je hebt de volgende rechten:
recht op inzage van jouw persoonsgegevens;
recht op correctie van jouw persoonsgegevens;
recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
recht op intrekking van de door jou gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking hiervan;
recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
Indien je een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via it@plazapadel.com. Wij zullen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier (4) weken, op jouw verzoek reageren.

Maakt Plaza Padel gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?
Nee, wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe gaat Plaza Padel om met persoonsgegevens van kinderen?
Onze dienstverlening is gericht op personen van zestien (16) jaar en ouder. Kinderen tot zestien (16) jaar dienen de (machtiging tot) toestemming te krijgen van een persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. Mocht je vermoeden dat wij zonder (machtiging tot) toestemming persoonsgegevens verwerken van een persoon jonger dan zestien (16) jaar, neem dan contact met ons op via it@plazapadel.com.

Hoe beveiligt Plaza Padel jouw persoonsgegevens?
Plaza Padel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via it@plazapadel.com